Utbildning i Cirkulär Ekonomi

För företagare, jurister och beslutsfattare som vill lära sig cirkulär ekonomi-koncept och ligga i framkant i arbetet mot hållbar utveckling.Registrera dig

Titta på videon för att se vad vi kan erbjuda dig!

 

Varför Cirkulär Ekonomi?

Människan har de senaste århundradena haft en ökande inverkan på planetens olika ekosystem vilket har lett till att den naturliga balansen rubbats så mycket att den hotas bli oåterställd under lång tid framöver. Det här är till stor del ett resultat av ineffektivt resursanvändande; vårt samhälle drivs tex. av fossila bränslen som finns i begränsad mängd och som när det släpps ut i luften orsakar klimatförändringar. Av olja tillverkar vi plast som nästan uteslutande används som engångsprodukter varpå stor del hamnar i naturen och bidrar till miljöförstöring. Återanvändningen av aluminium, stål, trä, tyg och andra vanligt förekommande material är långt ifrån sin potential. Det finns idag inga krav på att materialanvändning ska vara effektiv, en kvarleva från en värld där vi levde på en planet med vad som verkade kunna leverera oändligt med resurser. Idag med en växande befolkning och ökad levnadsstandard är ooptimerad resursanvändning inte längre möjligt. För att vi ska ha en chans att nå olika miljö- och hållbarhetsmål krävs en större förändring. Denna förändring skulle kunna vara Cirkulär Ekonomi.


Vad är Cirkulär Ekonomi?

Cirkulär Ekonomi är ett relativt nytt begrepp som har många olika definitioner. Ett sätt att beskriva det på är med följande tre principer:

  • Att med hjälp av design undvika avfall och förgiftning
  • Använda produkter och material så länge som möjligt innan de slängs
  • Behålla och regenerera naturliga system

Med hjälp av dessa principer kan man minska en persons, ett företags eller ett lands miljöpåverkan drastiskt samtidigt som cirkulär ekonomi har stor potential att minska arbetslösheten. I en studie gjord av Romklubben framkommer att cirkulär ekonomi har potential att minska utsläppen med upp till två tredjedelar i flertalet länder i Europa, samtidigt som 100 000 nya jobb kan skapas bara i Sverige. Omhändertagandet och återvinnandet av aluminium, plast och papper har potential att spara svenskarna 11 miljarder kronor om året med ett högre omhändertagande av använt material.

I slutändan handlar det om att hitta lösningar på alla nivåer som minskar slöseriet av material och användandet av fossila bränslen. Man kan säga att cirkulär ekonomi består av två huvuddelar: det tekniska och biologiska kretsloppet. Dessa beskrivs mer ingående i figur 1. I en cirkulär ekonomi strävar man efter att material ska flöda så långt in i cirkelt som möjligt för att undvika materialsvinn.


Figur 1: Cirkulär Ekonomins två delar

Samhällets roller

För att vår ekonomi ska kunna bli mer cirkulär krävs det att samhällets alla delar arbetar ihop. Här följer några exempel på olika nödvändiga förändringar:

  • Politiker - Införa regleringar och policys som gynnar cirkulära affärsmodeller och som styr konsumtionen mot hållbara och cirkulära beslut.
  • Företagare - Övergå till affärsmodeller som bygger på försäljning av tjänster snarare än produkter. Detta kräver politiska regleringar i vissa fall. Se över leverantörskedjor.
  • Forskning - Kartlägga materialflöden för att underlätta för företagare att se var andrahandsmaterial kan köpas in istället för nyutvunna. Definiera cirkularitet för att skapa mätbarhet på cirkularitetsinitiativ. (Detta är ämnet på vilket Johan Brändström på CE-utbildarna doktorerar). Utbilda och ge kurser i cirkulär ekonomi, idag finns inga master-program i Sverige.
  • Offentlig sektor - Införa cirkularitet som krav i upphandlingsprocesser för att visa föredöme och vara föredöme för företagare.
  • Privatpersoner - Skapa opinion som kräver system som gör det möjligt att leva hållbart och cirkulärt. Bryta normer och leva efter vetenskapens rekommendationer. Utbilda och lyssna på varandra.

Kurser i cirkulär ekonomi

På Cirkulär Ekonomi-Utbildarna har vi mångårig erfarenhet av hållbarhetsarbete och ägnar mycket tid åt att arbeta med cirkulär ekonomi, både på fritiden och i våra yrkesliv. Vårt mål är att dela med oss av vår erfarenhet och verka som katalysatorer för ökad cirkularitet i samhället. Vår fokus ligger på att hjälpa företagare som vill bli mer cirkulära och detta gör vi framför allt genom att hålla kurser och utbildningar. Vi erbjuder kurser online och i form av en- eller tvådagarskurser. Till oss kan du även vända dig om du har specifika frågor om cirkulär ekonomi, ämnet är fritt! Du kan även gå med vårt forum på linkedin där vi diskuterar cirkulär ekonomi i alla dess former! Har du önskemål om kurser som skulle passa just dig eller ditt företag är du välkommen att höra av dig till oss.